Free cookie consent management tool by TermsFeed

Oznámení o ochraně osobních údajů

PLNÉ ZNĚNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
V OBLASTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE SPOLEČNOSTI SUZUKI

 

My, níže podepsaní AUTO Pečinka, s. r. o., bychom Vás rádi informovali o důležitých novinkách a informacích s odkazem na obchodní značku Suzuki a výrobky a služby společnosti Suzuki, které by Vás jako subjekt údajů mohly zajímat.

Kdo je správce údajů?

AUTO Pečinka, s. r. o., Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 01495712, tel.: 566552985, info@autopecinka.cz

Jaký je účel zpracování údajů?

Zasílání informací, reklamních materiálů a nabídek může být prováděno prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, pravidelné pošty nebo telefonických hovorů, podle toho, jakou metodu si subjekt údajů vybere.

Jaký typ osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme jméno subjektu údajů: pro identifikaci fyzické osoby ve vztahu ke všem výše popsaným účelům, datum souhlasu a datum ověření údajů, abychom zajistili kvalitu údajů, dále rozsah souhlasu – zejména uvádějící, k jakými komunikačním kanálům (e-mail, textová zpráva, dopisy, telefonické hovory) se souhlas vztahuje, včetně odpovídajících komunikačních kanálů, které jste předložili pro Vaše kontaktování.

Jaký je právní základ pro zpracování údajů?

Právním základem pro zpracování údajů je souhlas subjektu údajů, jak je uveden v článku 6 odst. 1a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat, a to i ve vztahu ke specifickým komunikačním kanálům; odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování údajů, k němuž již došlo na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Poskytování osobních údajů je dobrovolné. Pokud však tyto údaje nepředložíte, nebudeme schopni Vám zasílat marketingová sdělení, o něž požádáte.

Jaká je délka zpracování údajů?

Osobní údaje subjektů údajů zpracováváme až do odvolání souhlasu nebo po dobu maximálně pěti let od data posledního ověření údajů u subjektu údajů. Zpracování údajů přerušíme a údaje subjektu údajů vymažeme po ukončení lhůty pěti let od data udělení souhlasu. V případě, že údaje zpracováváme pro jiné účely, nebudeme tyto údaje používat pro účely přímého marketingu, jestliže subjekt údajů po doručení našeho příslušného oznámení subjektu údajů neprovede ověření příslušných osobních údajů, které máme v držení, a neposkytne nám souhlas ke zpracování takových osobních údajů.

Kdo má k údajům přístup?

Kopie prohlášení o souhlasu subjektu údajů je uložena AUTO Pečinka, s. r. o.; v rámci organizace AUTO Pečinka, s. r. o. mají k údajům přístup výhradně zástupci zákaznických služeb a pracovníci marketingu. V současné době nevyužíváme služeb žádného zpracovatele údajů. Vaše osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně.

Jaká jsou Vaše práva a opravné prostředky?

Subjekt údajů má nárok uplatnit následující práva (za podmínek, které stanoví zákony a předpisy o kontrole (jako je nařízení GDPR)): (i) právo na přístup, o nějž může subjekt údajů čas od času požádat správce údajů, (ii) právo na opravu, (iii) právo na vymazání (právo být zapomenut), (iv) právo na omezení zpracování, (v) právo na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku. Subjekt údajů může tyto práva uplatnit tak, že bude přímo kontaktovat AUTO Pečinka, s. r. o. prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

V případě podezření na porušení Vašich práv jako subjektu údajů můžete kontaktovat kompetentní úřad ochrany osobních údajů a vznést stížnost.